Přídolí - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Přídolský poklad

Přídolský poklad

Nálezová zpráva PŘÍDOLÍ (okr. Český Krumlov)
Depot bronzových žeber

 

Ondřej Chvojka, České Budějovice 2005

 • Úvod

Dne 2. 8. 2005 nalezli pánové Petr Zronek a Jiří Hálek, oba z Českého Krumlova, náhodně depot bronzových žeber, který prostřednictvím Mgr. Jiřího Militkého z Prahy předali dne 15. 8. 2005 do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Nález převzal autor této zprávy, který vzápětí nato, ve spolupráci s Mgr. Petrou Effenberkovou z Regionálního muzea v Českém Krumlově a za účasti zmíněných nálezců, provedl na místě nálezu archeologickou sondáž, přičemž zjistil neporušenou kamennou skříňku a několik dalších bronzových žeber.

 • Nálezové okolnosti

Bronzové předměty byly nalezeny po zvednutí plochého kamene, který překrýval kamennou skříňku. Nálezci celou situaci fotograficky zdokumentovali a všechna žebra, která viděli (v počtu 59 ks – celých i zlomků), vyzvedli. Podle popisu nálezců i podle fotografií je zřejmé, že se žebra nacházela hned pod kamenem a do uměle vytvořené dutiny byla naskládána (či spíše naházena) bez jakéhokoliv uspořádání či vyskládání: žebra ležela porůznu přes sebe ve všech směrech, některá horizontálně, jiná byla šikmo zabodnutá do země. Žádný obal na předměty (keramická nádoba, organický vak, textilie apod.) nebyly pozorovány. Po vyzvednutí viditelných nálezů nálezci místo zpět zasypali, tj. původní situaci v terénu nijak významněji nenarušili.
Dne 25. 8. 2005 byl v místě nálezu proveden archeologický výzkum, na němž se vedle autora této zprávy podíleli také oba dva nálezci (Zronek a Hálek), technik JčM (T. Kolegar) a Mgr. Petra Effenberková z Regionálního muzea v Českém Krumlově. Přítomen byl také Antonín Majer z Volyně, který místo nálezu geodeticky zaměřil. Kromě výzkumu sondy 1/05 (viz dále) byla celá oblast plošiny i přilehlý svah prozkoumány detektorem kovů: na plošině byly nalezeny 2 železné podkovy, 2 recentní mince a 1 vojenský knoflík. Tyto nálezy by mohly naznačovat možnou komunikaci v novověku v těchto místech, lze tak uvažovat i o pravěké stezce. Žádný pravěký nález nebyl při detektorovém průzkumu učiněn.

 • Sonda 1/05

Sonda 1/05 byla položena přesně do místa nálezu bronzových žeber. Rozměry sondy: 150 x 160 cm (rozměry a mírně kosočtvercový půdorys sondy přizpůsobeny kamenům a místním podmínkám). Výzkum sondy ztěžovala skutečnost, že celá oblast byla po vydatných deštích silně provlhlá, takže ze sondy bylo nutno neustále odvádět vodu vykopaným kanálkem.
Situace: hned pod drnem s trávou byly odkryty kameny, tvořící patrně záměrně vyskládanou skříňku bez přesných hran. Kameny byly naskládány ledabyle, bez lícování. Nepochybně se jedná o místní surovinu, kameny byly sebrány z nejbližšího okolí a takto naskládány pouze pro účel uložení depotu. Mezi kameny se nacházela tmavě hnědá hlína, stejná jako všude v okolí. Původně byla skříňka překryta větším plochým kamenem (= kámen č. 1), který nálezci vyzvedli a pod ním nalezli depot. Depot byl uložen v hlíně, obklopené kameny, patrně v záměrně vytvořené dutině. Dutina neměla pravidelný tvar, její max. rozměry byly cca 50 x 40 cm, hloubka max. 20 cm od současného povrchu (15 cm od spodní hrany horního kamene). Dno dutiny bylo tvořeno plochým kamenem menší velikosti a podložím. V okolí skříňky se nacházelo množství dalších kamenů přirozeného původu, které s depotem nijak nesouvisely. Některé menší byly očištěny, většina z nich byla zaražena do podloží. S depotem naproti tomu souvisejí dva velké balvany na SV a JV okraji sondy, které jsou zde přirozené, avšak nápadné. U obou kamenů končí plošina a začíná svah k potoku. Nelze vyloučit, že s depotem souvisí i třetí velký balvan, ležící cca 3 m JZ od depotu, v místě paty svahu a počátku plošiny.
Celá skříňka byla vyčištěna, což znesnadňovalo trvale zavodněné prostředí. Při čištění spodních partií skříňky byla nacházena a postupně vyzvedávána další žebra, která byla zabodnuta do dna a do boků skříňky. Nálezy byly číslovány v tom pořadí, v jakém byly nalezeny (žebra č. 60 – 86). Celkem ještě vyzvednuto 27 žeber a zlomků, z nichž většina byla nalezena při nebo až po vyzvednutí kamenů, v bocích původní skříňky. Celá situace byla průběžně kontrolována detektorem, aby žádné ani malé zlomky neunikly pozornosti.
Odkrytá situace geodeticky zaměřena pomocí GPS (A. Majer). Po fotografické a kresebné dokumentaci (včetně dodatečně položeného kamene č. 1, který nálezci pohodili opodál) byla celá skříňka rozebrána – jednotlivé kameny očíslovány (č. 1-13) a odvezeny do Jihočeského muzea pro účely jejich rekonstrukce k výstavním účelům. Poté byla celá sonda zaházena a uvedena do původního stavu.

 • Seznam nalezených předmětů:

Všechny předměty jsou uloženy v archeologické sbírce Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, přír. č. 3/2005.

 1. Bronzové žebro celé, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným a druhým zaobleným. Prům. max. 182 mm, váha 171g.
 2. Bronzové žebro celé, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným a druhým zaobleným. Prům. max. 170 mm, váha 175g.
 3. Bronzové žebro celé, s mírně zesíleným středem a oběma konci zaoblenými. Prům. max. 191 mm, váha 113g.
 4. Bronzové žebro celé s mírně zesíleným středem a oběma konci zaoblenými. Prům. max. 163 mm, váha 109g.
 5. Bronzové žebro celé se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným a druhým zaobleným. Prům. max. 172 mm, váha 141 g.
 6. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 90 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Prům. max. 181 mm, váha 108g.
 7. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 90 %, s mírně zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Prům. max. 160 mm, váha 113g.
 8. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 90 %, s nezesíleným středem (tyčinkovité) a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Prům. max. 177 mm, váha 77g.
 9. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 90 %, se zesíleným středem a oběma konci odlomenými. Prům. max. 165 mm, váha 135g.
 10. Bronzové žebro celé se zesíleným středem a oběma konci zahrocenými. Prům. max. 179 mm, váha 93g.
 11. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 135 mm, váha 98g.
 12. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 150 mm, váha 92g.
 13. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 155 mm, váha 104g.
 14. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 70 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 150 mm, váha 125g.
 15. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 70 %, s mírně zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 168 mm, váha 100g.
 16. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 70 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 160 mm, váha 111g.
 17. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, s nezesíleným středem (tyčinkovité) a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 140 mm, váha 95g.
 18. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 146 mm, váha 120g.
 19. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 130 mm, váha 87g.
 20. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 50 %, se zesíleným středem a konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 137 mm, váha 54g.
 21. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a oběma konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 135 mm, váha 90g.
 22. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 50 %, s mírně zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 117 mm, váha 89g.
 23. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 135 mm, váha 79g.
 24. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 145 mm, váha 75g.
 25. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a oběma konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 135 mm, váha 67g.
 26. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, s mírně zesíleným středem a oběma konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 132 mm, váha 116g.
 27. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, s nezesíleným středem (tyčinkovité) a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 125 mm, váha 49g.
 28. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 125 mm, váha 59g.
 29. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 50 %, se zesíleným středem a oběma konci odlomenými. Vzdálenost obou konců 115 mm, váha 108g.
 30. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, s nezesíleným středem a jedním koncem zaobleným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 120 mm, váha 77g.
 31. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 50 %, s nezesíleným středem (tyčinkovité) a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 105 mm, váha 47g.
 32. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 70 %, s nezesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen – dochován jako samostatný zlomek; viz následující č. 33). Vzdálenost obou konců 160 mm, váha 93g.
 33. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Náleží ke zlomenému žebru č. 32 (viz) – oba fragmenty slepitelné do jednoho celého žebra. Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 82 mm, váha 38g.
 34. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 110 mm, váha 49g.
 35. Zlomek bronzového žebra (cca 35 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 100 mm, váha 51g.
 36. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 94 mm, váha 73g.
 37. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed zesílený, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 105 mm, váha 81g.
 38. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed zesílený, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 92 mm, váha 83g.
 39. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed zesílený, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 110 mm, váha 51g.
 40. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed nezesílený (tyčinkovité žebro), jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 108 mm, váha 46g.
 41. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed zesílený, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 85 mm, váha 56g.
 42. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed nezesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 107 mm, váha 47g.
 43. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed zesílený, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 100 mm, váha 45g.
 44. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed nedochován, jeden zaoblený konec. Vzdálenost obou okrajů 90 mm, váha 37g.
 45. Zlomek bronzového žebra (cca 45 % žebra). Střed nezesílený (tyčinkovité žebro), jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 110 mm, váha 26g.
 46. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 95 mm, váha 45g.
 47. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 100 mm, váha 39g.
 48. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 95 mm, váha 92g.
 49. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 83 mm, váha 50g.
 50. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 82 mm, váha 49g.
 51. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed nezesílen (tyčinkovité žebro), jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 87 mm, váha 23g.
 52. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed zesílen, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 85 mm, váha 25g.
 53. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed nezesílen, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 72 mm, váha 20g.
 54. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed nedochován, jeden zaoblený konec. Vzdálenost obou okrajů 70 mm, váha 14g.
 55. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 67 mm, váha 27g.
 56. Zlomek bronzového žebra (cca 20 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 55 mm, váha 12g.
 57. Zlomek bronzového žebra (cca 10 % žebra). Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 37 mm, váha 4g.
 58. Zlomek bronzového žebra (cca 15 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 47 mm, váha 9g.
 59. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 25 mm, váha 5g.
 60. Zlomek bronzového žebra (cca 20 % žebra). Střed nezesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 60 mm, váha 18g.
 61. Zlomek bronzového žebra (cca 10 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 40 mm, váha 10g.
 62. Zlomek bronzového žebra (cca 3 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 17 mm, váha 3g.
 63. Bronzové žebro celé s mírně zesíleným středem a oběma konci zahrocenými. Prům. max. 154 mm, váha 97g.
 64. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 70 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 150 mm, váha 92g.
 65. Bronzové žebro celé s mírně zesíleným středem a oběma konci zahrocenými. Prům. max. 190 mm, váha 99g.
 66. Zlomek bronzového žebra (cca 20 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 60 mm, váha 22g.
 67. Zlomek bronzového žebra (cca 10 % žebra). Střed zesílený, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 45 mm, váha 19g.
 68. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 40 mm, váha 8g.
 69. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 35 mm, váha 10g.
 70. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 34 mm, váha 2g.
 71. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 80 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec sekundárně rovněž zbroušen do hrotu). Vzdálenost obou konců 165 mm, váha 83g.
 72. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 30 mm, váha 6g.
 73. Zlomek bronzového žebra (cca 35 % žebra). Střed nedochován (patrně nezesílen – tyčinkovité žebro), jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 95 mm, váha 26g.
 74. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 35 mm, váha 5g.
 75. Bronzové žebro celé, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným a druhým zaobleným. Prům. max. 180 mm, váha 122g.
 76. Bronzové žebro celé, se zesíleným středem a jedním koncem zobleným a druhým sekundárně zbroušeným do hrotu. Prům. max. 180 mm, váha 118g.
 77. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 60 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 130 mm, váha 46g.
 78. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 40 mm, váha 4g.
 79. Zlomek bronzového žebra (cca 40 % žebra). Střed zesílen, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 95 mm, váha 38g.
 80. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 90 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 170 mm, váha 98g.
 81. Zlomek bronzového žebra (cca 30 % žebra). Střed zesílen, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 85 mm, váha 31g.
 82. Zlomek bronzového žebra (cca 25 % žebra), silně porušeného korozí. Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 82 mm, váha 5g.
 83. Bronzové žebro zlomené, dochované z cca 50 %, se zesíleným středem a jedním koncem zahroceným (druhý konec odlomen). Vzdálenost obou konců 117 mm, váha 45g.
 84. Zlomek bronzového žebra (cca 3 % žebra). Střed nedochován, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 22 mm, váha 2g.
 85. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed nedochován, jeden zahrocený konec. Vzdálenost obou okrajů 33 mm, váha 2g.
 86. Zlomek bronzového žebra (cca 5 % žebra). Střed zesílený, oba konce odlomeny. Vzdálenost obou okrajů 28 mm, váha 6g.

 

 • Charakteristika depotu:
  • Celkový počet žeber: 86 ks
  • Celá (nebo zachovaná do 90 %) - 10 ks
  • Velké zlomky (zachovalost 90 – 50 %) - 31 ks
  • Malé zlomky (méně než 50 % předmětu) - 45 ks
  • Celková váha depotu = 5284 g (5,284 kg).
    
Datum vložení: 25. 9. 2008 17:28
Datum poslední aktualizace: 25. 9. 2008 17:29